DIREKTIV FÖR STIPENDIEMOTTAGARE:

Stipendiemottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av stipendiet till styrelsen för stiftelsen inom ett år, dock senast inom fem år från det stipendiet lyftes. Vid anfordran är stipendiemottagare skyldig att till stiftelsen lämna mellanredogörelse för hur forskningen fortskrider.

För lyftande av stipendium till en arbetsgrupp bör till stiftelsen ges en av gruppens alla medlemmar undertecknad betalningsorder.

När stipendium används för avlöning av hjälppersonal, är stipendiemottagaren skyldig att ombesörja skatteinnehållning och erläggande av social- och försäkringsavgifter.

Stipendiemottagare skall anteckna stipendiet i sin skattedeklaration. Stiftelsen lämnar lagstadgad kontrolluppgift till skattemyndigheterna över utgivna stipendier.

Stipendiemottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.

Användningen av understödet bör inledas senast året efter utdelningen.

Enligt lagen gäller försäkringsplikten alla stipendiater som bor i Finland och som har beviljats arbetsstipendium från Finland efter att lagen trätt i kraft. Stipendiet ska ha beviljats för minst fyra månaders arbete i Finland och uppgå till minst 1 093,49 euro, vilket motsvarar en årsinkomst på 3 280,47 euro (enligt nivån för år 2009). Under vissa förutsättningar omfattar försäkringen också stipendiearbete utomlands och stipendiearbete som utförs av utländska stipendiater i Finland.

Vi anmäler stipendiaternas uppgifter till Mela. Se www.mela.fi

Allmänna principer

 • Tjänsteledighet (åtminstone partiellt) under tiden för forskningen.
 • Gäller unga forskare.
 • Gäller sökande som redan doktorerat ( i undantagsfall för slutförande av doktorsavhandling se annons).
 • Meddelande om varifrån sökande för denna forskning ansökt eller erhållit annant stipendium eller anslag.
 • I regel inga anslag för rena kongressresor.
 • Inte för anskaffande av instrument eller material.
 • Inte om sökande får "forskarlön".

  TIDPUNKT FÖR UTBETALNINGEN:
  Stipendium utbetalas i slutet av maj månad till det konto som mottagaren uppgett.
  MOTTAGARNA MEDDELAS SKRIFTLIGEN I MAJ MÅNAD.
  En lista på dem som blivit beviljade ett stipendium samt summorna publiceras på stiftelsens hemsidor.

Beskattning

1. Stipendiet är skattefritt upp till den summa som motsvarar statens skattefria konstnärstipendium. För mer information se www.vero.fi

2. Vi blir varje år ombedda att skjuta upp utbetalningen av beviljade stipendier till följande år. Den vanligaste orsaken är att mottagaren av stipendiet har fått finansiering från flera olika källor eller så har tidtabellen förskjutits.

I detta sammanhang är det skäl att notera en artikel på sida 34 i Acatiimi nr 4/2004, där Matti Myrsky varnar för att om mottagaren redan har lyft en del av stipendiet så kan skattemyndigheterna anse att han/hon redan kan bestämma om användningen av stipendiet och har rätt att disponera det, trots att hela stipendiet ännu inte har lyfts.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN:

Ansökningsblanketten ifylles i ett exemplar. Till ansökan skall bifogas meritförteckning och högst tre sidor lång forskningsplan. Av bilagorna bör framgå sökandens tidigare verksamhet, publikationsförteckning och budget för forskningsprojektet. Publikationer skall inte bifogas ansökan.

Sökes understöd för en arbetsgrupp, ifylles blanketten i ett exemplar. Meritförteckning bifogas för alla medlemmar. Kontaktperson för arbetsgruppen bör nämnas.

Under punkten "Motivering för stipendieansökan" bör sökanden kort förklara målsättningen och metoderna för forskningen samt betydelsen av de förväntade resultaten och deras tillämpningsmöjligheter.

Ansökan och utlåtanden bör insändas till stiftelsen före ansökningstidens utgång under adress:

1562 Nordea Private Wealth Management
00020 NORDEA

Från utlandet:

1562 Nordea Private Wealth Management
FIN-00020 NORDEA
Finland.

Försenade ansökningar och utlåtanden handläggs inte.

Copyright © Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, 2002 - 09 – Sidan uppdaterad: 25.1.2009