Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Understöd

DIREKTIV FÖR UNDERSTÖDSMOTTAGARE

Understödsmottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.

Understödsmottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen för stiftelsen före utgången av nästa ansökningsperiod, dvs. senast den 31.3..


ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV UNDERSTÖDSANSÖKAN:

Under punkten "Ändamålet för vilket understödet ansökes" antecknas projektet kort och klart. Bilagor kan bifogas.

Till ansökningar beträffande allmänna och kulturella ändamål bifogas uppgifter gällande det sökande samfundet samt projektets budget.

De, som möjligen ger utlåtande ombedes sända sina skriftliga utlåtanden direkt till stiftelsen.

Ansökningstiden är 1.1.-31.3. årligen då det elektroniska ansökningssystemet är tillgängligt.

Länk till det elektroniska systemet

Observera att fastän ansökningen skapas i webbtjänsten bör dess slutliga version skrivas ut, undertecknas och sändas med bilagor till stiftelsen före utgången av mars.

Ansökan bör insändas till stiftelsen under adress:

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Nordea Private Bankning
Alexandersgatan 36 B
00020 NORDEA

Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd. Om ni har tekniska problem med ansökningssytemet ta kontakt med Virve Valkama, virve.valkama(at)nordea.com.