OHJEET STIPENDIN SAAJALLE

Stipendin saajan tulee antaa kirjallinen selvitys stipendin käytöstä säätiön hallitukselle yhden vuoden kuluessa, kuitenkin viimeistään kun viisi vuotta on kulunut stipendin nostamisesta. Pyydettäessä on stipendin saaja velvollinen toimittamaan säätiölle väliselvityksen tutkimuksen edistymisestä.

Työryhmän saaman stipendin nostamista varten on ryhmän annettava säätiölle kaikkien jäsenten allekirjoittama maksuohje.

Kun stipendiä käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on stipendin saaja velvollinen huolehtimaan veronpidätyksestä sekä sosiaaliturva- ja vakuutusmaksujen suorittamisesta.

Stipendin saajan tulee mainita saamastaan stipendistä veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille voimassa olevien säännösten mukaisen tarkkailuilmoituksen antamistaan stipendeistä.

Stipendin saajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiön toimistoon kirjeenvaihto-osoitteen muutokset.

Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään myöntämistä seuraavana vuonna.

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan vuoden 2009 alusta Maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 093,49, mikä vastaa vuosiansiona 3 280,47 euroa (vuoden 2009 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Ilmoitamme Melalle saajien tiedot. Ks.
www.mela.fi

Yleisiä periaatteita

 • Virkavapaata otettava tutkimuksen ajaksi (ainakin osittain).
 • Nuorille tutkijoille.
 • Väitelleille ( väitöskirjan viimeistelyyn poikk. tap. ks. ilmoitus).
 • Ilmoitettava mistä muualta haettu tai saatu stipendi tai apurahaa samaan tutkimukseen.
 • Apurahaa ei myönnetä pelkkiin ulkomaan matkoihin.
 • Ei laitteisiin tai materiaalin hankkimiseen.
 • Ei jos saa ns. ”tutkijanpalkkaa”.

  MAKSUAIKA:
  Stipendit maksetaan toukokuun lopussa saajan ilmoittamalle tilille.
  SAAJILLE ILMOITETAAN TOUKOKUUSSA KIRJEITSE.
  Saajien nimet ja summat julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Verotus

1. Vuosittain verovapaan apurahan määrä on valtion verovapaata taiteilija-apurahaa vastaava määrä. Lisätiedot www.vero.fi

2. Saamme vuosittain pyyntöjä myönnetyn apurahan maksun lykkäämisestä seuraavalle vuodelle. Tämä johtuu useimminten siitä, että saaja on saanut rahoitusta useammasta lähteestä tai aikataulu on siirtynyt.

Tältä osin on hyvä huomioida Acatiimissa nro 4/2004, s. 34 oleva artikkeli, jossa Matti Myrsky varoittelee, että jos apurahasta on jo osan nostanut, niin veroviranomainen voi katsoa, että se on jo saajan "vallinnassa" ja saajalla on siihen "disponointioikeus", vaikka sitä ei olisi kokonaisuudessaan nostettukaan.HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISOHJEET:

Hakemuslomake täytetään yhtenä kappaleena. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja korkeintaan kolmen liuskan pituinen tutkimussuunnitelma. Liitteistä tulee ilmetä hakijan aikaisempi toiminta, julkajsuluettelo ja tutkimuksen kustannusarvio. Hakemukseen ei tule liittää julkaisuja.

Mikäli apurahaa anotaan työryhmälle, täytetään lomake yhtenä kappaleena. Mukaan liitetään kaikkien jäsenten ansioluettelot. Työryhmästä tulee nimetä yhteyshenkilö.

Kohdassa ”perustelut apurahan saamiseksi” tulee hakijan selvittää lyhyesti tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä sekä odotettavissa olevien tulosten merkitystä ja soveltamismahdollisuuksia.

Hakemus ja lausunnot on lähetettävä hakuajan päättymiseen mennessä säätiölle osoitettuna osoitteeseen:

1562 Nordea Private Wealth Management
00020 NORDEA

Ulkomailta lähetettäessä:

1562 Nordea Private Wealth Management
FIN-00020 NORDEA
Finland

Myöhästyneitä hakemuksia ja lausuntoja ei oteta käsiteltäväksi.

Copyright © Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, 2002 - 09 – Sivu päivitetty: 25.1.2009