Glaukooma
Tukisäätiö
Lux
Säätiö Apurahat Hakemus Yhteystiedot på svenska

Hakemuslomakkeen täyttämisohjeet

Hakemus täytetään alla olevan linkin kautta sähköisesti. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja korkeintaan kahden liuskan pituinen tutkimussuunnitelma. Liitteistä tulee ilmetä hakijan aikaisempi toiminta, julkaisuluettelo ja tutkimuksen kustannusarvio. Hakemukseen ei tule liittää julkaisuja.

Apurahat ovat pääosin henkilökohtaisia työskentelyapurahoja. Mukaan liitetään kaikkien jäsenten ansioluettelot. Työryhmästä tulee nimetä yhteyshenkilö.

Laitehankintoihin ei myönnetä avustusta.

Kohtaan ”tarkoitus, mihin apuraha anotaan”, merkitään tarkoitus, joka on tavallisesti sama kuin tutkimuksen aihe, lyhyesti, selvästi ja liiallisten vierasperäisten sanojen käyttöä välttäen. Merkintää käytetään stipendikirjassa, vuosikertomuksessa ja sanomalehtiuutisissa apurahan tarkoitusta luonnehdittaessa.

Kohdassa ”tutkimussuunnitelman lyhyt yhteenveto” tulee hakijan selvittää lyhyesti tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä sekä odotettavissa olevien tulosten merkitystä ja soveltamismahdollisuuksia.

Hakemus ja kaikki liitteet lähetetään sähköisesti< hakemusjärjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi:

Linkki hakemusjärjestelmään

Ohjeet stipendin saajalle:

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiön hallitukselle yhden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Selvitys lähetetään säätiön apurahajärjestelmän kautta. Pyydettäessä on apurahan saaja velvollinen toimittamaan säätiöön väliselvitys tutkimuksen edistymisestä. Valmistuneesta työstä tulee apurahan saajan toimittaa säätiöön yksi kappale.

Apurahan saajien sosiaaliturvan toteuttamiseksi hakijoiden on ilmoitettava työskentylyaika kuukausissa tai ajankohta. Saajien tiedot myös toimitetaan Mela:lle (www.mela.fi) joka huolehtii sosiaaliturvasta.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 238,43, mikä vastaa vuosiansiona 3 715,29 euroa (vuoden 2014 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Apurahan saajan tulee tarvittaessa neuvotella apurahan suoritusajoista ja muista apurahan käyttöön liittyvistä Virve Valkaman kanssa: virve.valkama(at)nordea.com

Työryhmän saaman stipendin nostamista varten on ryhmän annettava säätiölle kaikkien jäsenten allekirjoittama maksuohje.

Apurahan saajan tulee mainita saamastaan apurahasta veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille voimassa olevien säännösten mukaisen tarkkailuilmoituksen antamistaan apurahoista.

Apurahan saajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiön toimistoon kirjeenvaihto-osoitteen muutokset.