Ansökningar

Skapa en ny ansökan via länken du finner här:
Webbtjänst för ansökningar

Du kan komplettera, redigera och skriva ut uppgifterna fram till utgången av ansökningstiden.

Observera att fastän ansökningen skapas i webbtjänsten bör dess slutliga version skrivas ut, undertecknas och sändas med kopior till stiftelsen före utgången av ansökningstiden. Endast på detta sätt inlämnade ansökningar handläggs.

Du kan komplettera, redigera och skriva ut uppgifterna fram till utgången av ansökningstiden. Observera att fastän ansökningen skapas i webbtjänsten bör dess slutliga version skrivas ut, undertecknas och sändas med bilagor till stiftelsen före utgången av ansökningstiden till adressen nedan. Ansökan bör vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars.

Waldemar von Frenckells stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea


ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV ANSÖKNING:

  • Under punkten "Ändamålet för vilket understödet ansökes" antecknas projektet kort och klart. Bilagor kan bifogas.
  • Sökes understöd för en arbetsgrupp bifoga uppgifter på alla medlemmar. Kontaktperson för arbetsgruppen bör nämnas.
  • Till ansökningar beträffande allmänna och kulturella ändamål bifogas uppgifter gällande det sökande samfundet samt projektets budget.
  • De, som möjligen ger utlåtande ombedes sända sina skriftliga utlåtanden direkt till stiftelsen.

DIREKTIV FÖR UNDERSTÖDSMOTTAGARE

  • För lyftande av understöd till en arbetsgrupp bör stiftelsen ges en av gruppens alla medlemmar undertecknad betalningsorder.
  • När understöd används för avlöning av hjälppersonal, är understödsmottagaren skyldig att ombesörja skatteinnehållning och erläggande av social- och försäkringsavgifter.
  • Understödsmottagare skall anteckna understödet i sin skattedeklaration. Stiftelsen lämnar lagstadgad kontrolluppgift till skattemyndigheterna över givna understöd.
  • Understödsmottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.
  • Understödsmottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen för stiftelsen inom ett år räknat från det datum då understödet lyftes.


Utlåtanden

Rekommendationer skall ges genom det elektroniska systemet för givande av utlåtanden. Utlåtanden kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att returneras.

Givande av utlåtande

Den som ger ett utlåtande bör registrera det i det elektroniska systemet på nätet. Utlåtande bör registreras senast den 15 mars.

Registrera utlåtande via länken nedan:
Webbtjänst för registrerande av utlåtande