Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Allmänt

Stiftelsen är grundad på Birgit Nygréns testamentiska förordnande (1973). Enligt detta skulle hennes kvarlåtenskap tillfalla och förvaltas av Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse. Birgit Nygrén avled 1987 och ett år senare höll stiftelsen sitt konstituerande möte.

Innan sin bortgång fungerade Birgit Nygrén som verkställande direktör för den företagsverksamhet som hon fått i arv efter sin fader Eugène Nygrén. Till dessa företag hörde Schildts förlag Ab samt Centraltryckeriet Ab i Helsingfors. Båda bolagen såldes och Centraltryckeriets verksamhet fortsatte till år 1978 medan Schildts förlag fungerar ännu i denna dag. År 1971 övergick förlaget i Svenska folkskolans vänners ägo. Den 1 februari 2012 fusionerades Schildts och Söderströms till ett förlag, Schildts & Söderströms.

Ändamål

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse har till ändamål att främja litterär och annan kulturell verksamhet. Enligt stadgarna förverkligas ändamålet ”genom utgivande av stipendier och understöd till författare och andra personer eller organisationer som främjar det finlandssvenska kulturlivet”.

Stipendier och understöd beviljas främst för projektartad verksamhet. Stipendier och understöd utdelas inte för utbildning eller utlandsresor. Stiftelsen prioriterar särskilt utgivning av barn och ungdomslitteratur. Om ni söker medel för publikation av läromedel ber vi er vända er till Svenska kulturfonden som fortlöpande tar emot ansökningar för detta ändamål.

För bokpaket och understöd till läromedel hänvisas till Svenska Folkskolans Vänner och Lisi Wahls stiftelse.

Ansökande som söker om understöd till skrivande av bok bör ha rekommendation av två oberoende.

För finlandssvenska skivprojekt krävs utlåtande av två branschkunniga.

Stiftelsen beviljar endast undantagsvis understöd oftare än vartannat år.

Ansökande bör skilt redovisa för både anhållet och erhållet understöd från andra stiftelser.

Stiftelsens angelägenheter omhänderhas och dess beslutanderätt utövas av en styrelse, som består av tre medlemmar av vilka en utses av Svenska folkskolans vänner och en av stiftarens representant. Den nuvarande styrelsen består av ordföranden och stiftarens representant vicehäradshövding Lars Mattsson, ekon.mag. Viveka Åberg som representerar Svenska folkskolans vänner samt jur.kand. Karl-Gustav Backholm. Ekon.mag. - jur.kand Stefan von Knorring fungerar som stiftelsens sekreterare.

Utdelning

När stiftelsen grundades bestod dess grundkapital av ca 10 miljoner mark (1,7 miljoner euro). Förmögenheten har vuxit med åren och år 2018 uppgår den totala utdelningen i stipendier och understöd till ca € 500.000,-. Summan fördelas på totalt ca 200 bidrag.

Ansökningstid

Stiftelsens styrelse håller möte ca 6 gånger per år och tar på varje möte ställning till de ansökningar som inlämnats. Ansökningstiden är alltså fortlöpande.

Mer information om själva ansökan hittas här.