Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Understöd

Stiftelsen stöder följande ändamål enligt stadgarna

  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Cancerstiftelsen
  • Konstföreningen

Vidare har stiftelsen enligt styrelsens prövning beviljat understöd till följande allmännyttiga ändamål

  1. Barn- och ungdomsverksamhet
  2. Hembyggdsverksamhet
  3. Seniorverksamhet
  4. Omsorgsverksamhet
  5. Teater
  6. Musik
  7. Övriga understöd (sökande bör själv sätta rubrik)

Stiftelsen tar emot ansökningar till kategorierna a-g 1.1.-31.3. årligen. Understöd till enskilda personer eller arbetsgrupper beviljas icke.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV UNDERSTÖDSANSÖKAN:

  • Under punkten "Ändamålet för vilket understödet ansökes" antecknas projektet kort och klart. Bilagor kan bifogas.

  • Till ansökningar beträffande allmänna och kulturella ändamål bifogas uppgifter gällande det sökande samfundet samt projektets budget.

  • De, som möjligen ger utlåtande ombedes sända sina skriftliga utlåtanden direkt till stiftelsen.

  • Ansökningstiden är 1.1.-31.3. årligen då det elektroniska ansökningssystemet är tillgängligt.

Länk till det elektroniska systemet

Observera att fastän ansökningen skapas i webbtjänsten bör dess slutliga version skrivas ut, undertecknas och sändas med bilagor till stiftelsen före utgången av mars.

Ansökan bör insändas till stiftelsen under adress:

William Thurings stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 NORDEA

Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Om ni har tekniska problem med ansökningssytemet ta kontakt med Katariina Sulander, katariina.sulander@nordea.com eller 09 5300 7728.


DIREKTIV FÖR UNDERSTÖDSMOTTAGARE

  • Understödsmottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.

  • Understödsmottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen för stiftelsen före ett år räknat från det datum då understödet lyftes.