Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Understöd

Stiftelsen stöder följande ändamål enligt stadgarna

 • Stiftelsen för Åbo Akademi
 • Cancerstiftelsen
 • Konstföreningen

Vidare har stiftelsen enligt styrelsens prövning beviljat understöd till följande allmännyttiga ändamål

 1. Barn- och ungdomsverksamhet
 2. Hembyggdsverksamhet
 3. Seniorverksamhet
 4. Omsorgsverksamhet
 5. Teater
 6. Musik
 7. Övriga understöd (sökande bör själv sätta rubrik)

Stiftelsen tar emot ansökningar till kategorierna a-g 1.1.-31.3. årligen. Understöd till enskilda personer eller arbetsgrupper beviljas icke.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV UNDERSTÖDSANSÖKAN:

 • Under punkten "Ändamålet för vilket understödet ansökes" antecknas projektet kort och klart. Bilagor kan bifogas.

 • Till ansökningar beträffande allmänna och kulturella ändamål bifogas uppgifter gällande det sökande samfundet samt projektets budget.

 • De, som möjligen ger utlåtande ombedes sända sina skriftliga utlåtanden direkt till stiftelsen.

 • Ansökningstiden är 1.1.-31.3. årligen då det elektroniska ansökningssystemet är tillgängligt.

Länk till det elektroniska systemet

Observera att fastän ansökningen skapas i webbtjänsten bör dess slutliga version skrivas ut, undertecknas och sändas med bilagor till stiftelsen före utgången av mars.

Ansökan bör insändas till stiftelsen under adress:

William Thurings stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 NORDEA

Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Om ni har tekniska problem med ansökningssytemet ta kontakt med Virve Valkama, virve.valkama(at)nordea.com.


DIREKTIV FÖR UNDERSTÖDSMOTTAGARE

 • Understödsmottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.

 • Understödsmottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen för stiftelsen före ett år räknat från det datum då understödet lyftes.