(suomeksi)

 

 

Stiftelsen Understöd Kontaktuppgifter

 

 

Verksamhetsunderstöd Studieunderstöd Rekreationsunderstöd

 

 Stiftelsens verksamhet

Stiftelsen utövar sin verksamhet genom att understöda de ändamål nämnda i stiftelsens stadgar. Besluten meddelas samtliga ansökande skriftligt per post eller per e-post.

Stiftelsen behandlar ansökningarna på följande sätt:

 • Stiftelsens personal samt Nordea sammanställer ansökningarna och styrelsen fattar beslut om beviljande
 • Stiftelsen ger inte skriftliga bedömningar eller utlåtanden till sökande
 • Stiftelsen meddelar per brev eller e-postmeddelande om beviljade och ej beviljade understöd
 • Uppgifter lämnas ej till tredje part med undantag av de understöd som skall anmälas till skatteverket
 • Ansökningsblanketterna och uppgifterna för beviljade understöd sparas högst i 10 år
 • Ansökningsblanketterna och uppgifterna för ej beviljade understöd sparas i 1 år
 • Stiftelsen sparar dock för historisk forskning uppgifter om understödstagarnas namn och beskrivning av projektet för vilket understöd har beviljats

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd: Petter och Margit Forsströms stiftelse utdelar understöd till olika samfund bl.a. för att understöda Martha-verksamheten samt understöda sång-, och musikintresset och musikinstruktionsverksamhet genom bl.a. Västra Finlands Musikförbund r.f.. Ett kriterium för ansökningarna är att verksamheten främst skall vara belägen i Lojo, Kimito-öns kommun eller Finby. I ansökan bör framgå ett klart formulerat ändamål för vilket understödet sökes.

Obs! Stiftelsen beviljar ej understöd till enskilda personers hobbyverksamhet.

Understöd för skolor: Skolor belägna i Lojo, Kimito-öns kommun eller Finby har även möjlighet att ansöka om understöd. I ansökan skall ett klart ändamål nämnas (t.ex stipendier,lägerskolor eller klassresor). Budget och finansieringsplan bör bifogas. Understödets storlek beror av antalet deltagare. (Obs! Sök gärna understöd i god tid, d.v.s. redan på hösten om resan sker följande vår.)

  Klassresor / utflykter (1 dag): understöds huvudsakligen projekt där man
 • bekantar sig med verksamheter, i vilka ungdomar kan tänkas sysselsätta sig i framtiden (industri, jordbruk, etc.)
 • förkovrar studerandes kunskaper om samhället eller vetenskap
 • har en klar budget och även delvis egen finansiering (t.ex. 50 %)
 • Lågstadiet klasser 5. - 6., högstadiet och gymnasiet
  Lägerskolor: understöds huvudsakligen följande:
 • 7. - 8. klassister, i villka åldersklasser man har mest nytta av att förstärka gruppandan
 • klar budget och även delvis egen finansiering (t.ex. 50%)
 • max stöd 1 gång per klass i lågstadiet / högstadiet / gymnasiet

Verksamhetsunderstöd och understöd för skolor kan sökas högst en gång per år.

Ansökningen ifylles i det nätbaserade ansökningssystemet. Ansökningstiden är 1.2 - 31.3 på våren och 1.8 - 30.9 på hösten. Förutom den nätbaserade ansökan bör ansökningen (kompletterad med samtliga bilagor) sändas in per post (före utgången av ansökningstiden) till adressen:

Petter och Margit Forsströms stiftelse
Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ytterligare information om verksamhetsunderstöd: virve.valkama(at)nordea.com

Länk till det nätbaserade ansökningssystemet


Studieunderstöd

Unga finska medborgare som är skrivna i Lojo, Kimito-öns kommun eller Finby, eller hör hemma i en av de omnämnda orterna, har möjlighet att ansöka om studieunderstöd för studier vid universitet, högskolor, yrkeskolor, yrkesinstitut eller gymnasium. I ansökan bör framgå koppling till någon av de aktuella orterna.

Vilka är berättigade att ansöka om understöd:

 • . Studerande, under 30 år, som antingen är skrivna i Lojo, Kimito-öns kommun eller Finby eller har varit bosatta och genomfört sina grundskolestudier i en av de omnämnda orterna, och som är finska medborgare.

Studiestöd kan ansökas för

 • studier vid universitet, högskolor, yrkeshögskolor, yrkesinstitut eller gymnasium
 • utbytesstudier utomlands, främst inom Europa
 • prepkurs till universitet eller högskola (kan erhållas endast en gång per sökande) (Understöd för prepkurs kan ansökas antingen strax före eller strax efter kursen. Ett verifikat om kursavgift samt deltagandet på kursen förutsätts innan betalning av understödet.)

Studiestöd kan inte beviljas:

 • Läroavtalsstuderande
 • Personer som deltar i arbetskraftspolitisk utbildning

Ansökningstiden för studieunderstöd är 1.8.-30.9.

Ansökningen ifylles i det nätbaserade ansökningssystemet och sänds till stiftelsen elektroniskt via systemet. I ansökan skall följande officiella dokument bifogas (som pdf-dokument), daterade under pågående hösttermin:

 • Ett officiellt studiebevis / studieintyg

 • Studieprestationsutdrag (Obs. Ifall sökanden studerar första året och inte ännu har några studieprestationer eller tillgodoräkningar från tidigare studier, är det inte nödvändigt att bifoga ett studieutdrag till ansökan.)

Ansökan bör motiveras väl och i ansökan ska anges ändamål till vilket studieunderstöd sökes.

Sökandens (och familjens) ekonomiska situation och livssituation kan tas i beaktande när beslut fattas om studieunderstöd. (Sökanden kan bifoga ett förordande utlåtande av en skolkurator, ungdomsarbetare eller socialarbetare i ansökan.)

Stiftelsens beslut meddelas alla sökanden per e-post i november.

I fall av ytterligare frågor, kontakta stiftelsens kontor:
Kontor / Maija Linnavuori-Yrjönsalo
kontor@forsstromsstiftelse.fi
044 977 4652 (mån - fre, på förmiddagarna)
Obs! Kontoret är stängt i juli

Petter och Margit Forsströms Stiftelse
Marknadsgränden 12, 08700 Lojo

Länk till det nätbaserade ansökningssytemet

 

 


Rekreationsunderstöd

Mindre bemedlade personer bosatta i Lojo, Kimito-öns kommun eller Finby har möjlighet att ansöka om understöd för rekreation / semester. Stiftelsen ordnar inte längre vistelser på badinrättningar utan betalar en summa till sökandes konto. Understödet kan användas t.ex. till vistelse på badinrättning, en kryssning, resor och hotellkostnader både i Finland och utomlands. En del av understödet kan även användas till kostnader för t.ex. spa behandlingar, teaterbiljetter eller nöjesparkbiljetter.

Kvitton över hur man använt rekreationsunderstödet bör dock insändas inom 6 månader efter mottagandet av bidragsbeslutet till stiftelsen. Kvitton skall sändas (med ansökarens namn på) per post till Petter och Margit Forsströms Stiftelse, Marknadsgränden 12, 08700 Lojo.

Nya ansökningar prioriteras. Samma personer kan inte beviljas understöd på nytt inom de närmaste åren (utan särskilda skäl).

Ansökningstiden är 1.2. - 31.3.

Understöden ansökes genom det nätbaserade ansökningssystemet. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Stiftelsens beslut meddelas samtliga ansökanden i början av juni.

Länk till det nätbaserade ansökningssystemet

I fall av ytterligare frågor -vänligen kontakta stiftelsens kontor:

Kontor / Maija Linnavuori-Yrjönsalo
kontor@forsstromsstiftelse.fi
044 977 4652 (mån - fre, på förmiddagarna)

Petter och Margit Forsströms Stiftelse
Marknadsgränden 12, 08700 Lojo