Redovisningar

Understödsmottagare skall ge en skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen inom ett år räknat från det datum då understödet lyftes.

REDOVISNINGEN SKALL GES GENOM DET ELEKTRONISKA SYSTEMET.
Redovisningar som skickas per post kommer inte att noteras.

Länk till det elektroniska systemet