Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Allmänt

Stiftelsen är grundad på Birgit Nygréns testamentiska förordnande (1973). Enligt detta skulle hennes kvarlåtenskap tillfalla och förvaltas av Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse. Birgit Nygrén avled 1987 och ett år senare höll stiftelsen sitt konstituerande möte.

Innan sin bortgång fungerade Birgit Nygrén som verkställande direktör för den företagsverksamhet som hon fått i arv efter sin fader Eugène Nygrén. Till dessa företag hörde Schildts förlag Ab samt Centraltryckeriet Ab i Helsingfors. Båda bolagen såldes och Centraltryckeriets verksamhet fortsatte till år 1978 medan Schildts förlag fungerar ännu i denna dag. År 1971 övergick förlaget i Svenska folkskolans vänners ägo. Den 1 februari 2012 fusionerades Schildts och Söderströms till ett förlag, Schildts & Söderströms.

Ändamål

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse har till ändamål att främja litterär och annan kulturell verksamhet. Enligt stadgarna förverkligas ändamålet ”genom utgivande av stipendier och understöd till författare och andra personer eller organisationer som främjar det finlandssvenska kulturlivet”.

Stipendier och understöd beviljas främst för projektartad verksamhet. Projekt med lokal anknytning står stiftelsen nära. Stipendier och understöd för utbildning eller utlandsresor beviljas endast undantagsvis.

Anvisningar

Stiftelsen beviljar endast undantagsvis understöd till privatpersoner oftare än vartannat år. Den sökande bör i ansökan uppge understöd som stiftelsen beviljat den sökande under pågående kalenderår samt två tidigare hela kalenderår. I ansökan bör även uppges om den sökande inte beviljats understöd under ifrågavarande period. Ifall denna information inte inkluderas kan styrelsen låta bli att behandla ansökan.

Den sökande bör skilt redovisa för både anhållet och erhållet understöd från andra stiftelser och organisationer.

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter omhänderhas och dess beslutanderätt utövas av en styrelse, som består av tre medlemmar av vilka en utses av Svenska folkskolans vänner, en av stiftarens representant och en av styrelsen. Den nuvarande styrelsen består av ordföranden och stiftarens representant vicehäradshövding Susanne Mattsson, ekon. mag. Viveka Åberg som representerar Svenska folkskolans vänner samt jur. kand. Martina Linder. Ekon. mag. Thomas Mickelsson fungerar som stiftelsens sekreterare.

Utdelning

När stiftelsen grundades bestod dess grundkapital av c. 10 miljoner mark (1,7 miljoner euro). Förmögenheten har vuxit med åren och år 2023 uppgick den totala utdelningen i stipendier och understöd till c. 460 000 euro, fördelat på c. 300 bidrag.

Ansökningstid

Stiftelsens styrelse håller möte vanligtvis 6 gånger per år och tar på varje möte ställning till de ansökningar som inlämnats. Ansökningstiden är alltså fortlöpande.

Mer information om själva ansökan hittas här.