Ansökningar

Ansökningarna matas in i ett nätbaserat ansökningssystem.
Det nätbaserade ansökningssystemet är öppet från den 1 juli till den 19 september 2022.

Ur ansökningarna bör framgå ändamål för vilket understödet ansökes, utbildning samt estimat för studiekostnaderna.

Sökande bör bilägga bevis över släktskaps- eller adoptivförhållande till testatrix (obruten kedja ämbetsbetyg till Astrid Söderberg). De sökande som tidigare blivit beviljade understöd och vars släktskapsutredning finns registrerade i ansökningssystemet behöver inte skicka in utredningen på nytt. Om utredningen finns registrerad i systemet framgår det i samband med att ansökningen fylls i. Sökande bör även bilägga intyg över studieplats och skattekort eller källskattekort (källskattekortet ifall av att sökande bor utomlands).

Ansökan skapas i ansökningssystemet (elektroniskt). Alla bilagor skannas och fogas som pdf-filer till den elektroniska ansökningen. Ansökningen och bilagorna postas ej till stiftelsen.

Skattekort och källskattekort kan fogas till den elektroniska ansökningen eller kan skickas per e-post till virve.valkama(at)nordea.com eller per post:

Astrid Söderbergs släktfond
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ansökningarna om understöd behandlas under september månad och eventuellt understöd utbetalas efter det, förutsatt att ovannämnda utredningar och intyg har inkommit och i ordning.

Dataskyddsbeskrivning

I enskilda fall kan skattebehandlingen vara olika beroende på t.ex. stipendiatens studiekostnader samt andra omständigheter. Fonden rekommenderar att stipendiaten alltid skattedeklarerar stipendiet.