Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Understöd

Stiftelsen stöder följande ändamål enligt stadgarna

 • Stiftelsen för Åbo Akademi
 • Cancerstiftelsen
 • Konstföreningen

Vidare har stiftelsen enligt styrelsens prövning beviljat understöd till följande allmännyttiga ändamål

 1. Barn- och ungdomsverksamhet
 2. Hembyggdsverksamhet
 3. Seniorverksamhet
 4. Omsorgsverksamhet
 5. Teater
 6. Musik
 7. Övriga understöd (sökande bör själv sätta rubrik)

Stiftelsen tar emot ansökningar till kategorierna a-g 1.1.-31.3. årligen. Understöd till enskilda personer eller arbetsgrupper beviljas icke.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV UNDERSTÖDSANSÖKAN:

 • Under punkten "Ändamålet för vilket understödet ansökes" antecknas projektet kort och klart. Bilagor kan bifogas.

 • Till ansökningar beträffande allmänna och kulturella ändamål bifogas uppgifter gällande det sökande samfundet samt projektets budget.

 • Ansökningstiden är 1.1.-31.3. årligen då det elektroniska ansökningssystemet är tillgängligt.

Länk till det elektroniska systemet

I MOTSATS TILL TIDIGARE ÅR SKALL ANSÖKAN INTE SKICKAS SEPARAT PER POST.
Stiftelsen behandlar endast ansökningar som mottagits via det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Om ni har tekniska problem med ansökningssystemet ta kontakt med Virve Valkama, virve.valkama(at)nordea.com.


DIREKTIV FÖR UNDERSTÖDSMOTTAGARE

 • Understödsmottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.

 • Understödsmottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen för stiftelsen före ett år räknat från det datum då understödet lyftes.