Marcus Wallenbergin säätiö

Ansökan och direktiv

Anvisiningar för ifyllande av ansökan:

  Ansökningen ifylles via det nätbaserade ansökningssystemet. Till ansökan skall bifogas meritförteckning och högst tre sidor lång forskningsplan. Av bilagorna bör framgå sökandens tidigare verksamhet, publikationsförteckning och specificerad budget för forskningsprojektet. Publikationer skall inte bifogas ansökan.

 • Sökes understöd för en arbetsgrupp, ifylles blanketten i ett exemplar. Meritförteckning bifogas för alla medlemmar. Kontaktperson för arbetsgruppen bör nämnas.

 • Under punkten ändamålet för vilket stipendium ansökes antecknas den vetenskap, till vilken projektet hör samt ändamålet, som vanligtvis är det samma som forskningsämnet, kort, klart och med undvikande av främmande ord. Anteckningen används vid behov i stipendieförteckningen, årsberättelsen och tidningsnotiser för att beskriva ändamålet för understödet.

 • Under punkten motivering för stipendieansökan bör sökanden kort förklara målsättningen och metoderna för forskningen samt betydelsen av de förväntade resultaten och deras tillämpningsmöjligheter.

 • Rekommendationer skall ges genom det elektroniska systemet för givande av utlåtanden.

Ansökan

Ansökningarna fylls i elektroniskt på engelska och hittas under länken nedan. Bilagorna måste också vara på engelska

Utlåtande från handledare är en förutsättning för beviljande av doktorandstipendium för heltidsforskning.

Genom att klicka här öppnas nätservicen.

Försenade ansökningar behandlas ej.

Direktiv för stipendiemottagare:

 • Stipendiemottagare skall avtala med stiftelsens ombudsman om stipendiets utbetalningstid och andra till stipendiets användning hörande ärenden.

 • För lyftande av stipendium till en arbetsgrupp bör till stiftelsen ges en av gruppens alla medlemmar undertecknad betalningsorder.

 • När stipendium används för avlöning av hjälppersonal, är stipendiemottagaren skyldig att ombesörja skatteinnehållning och erläggande av social- och försäkringsavgifter.

 • Stipendiemottagare skall anteckna stipendiet i sin skattedeklaration. Stiftelsen lämnar lagstadgad kontrolluppgift till skattemyndigheterna över utgivna stipendier.

 • Stipendiemottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.

 • Stipendiemottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av stipendiet (skicka ej avhandlingen) till styrelsen för stiftelsen inom ett år dock senast inom fem år från det stipendiet lyftes. Redogörelsen bör skickas till stiftelsen via det elektroniska ansökningssytemet. Redovisningar som skickas per post kommer inte att noteras.

 • Vid anfordran är stipendiemottagare skyldig att till stiftelsen lämna mellanredogörelse om hur forskningen fortskrider.

Dataskyddsbeskrivning