Marcus Wallenbergin säätiö
Stiftelsen Stipendier Ansökan Redovisning Utlåtanden Forskningsprojekt Kontaktuppgifter

Forskningsprojekt


Stiftelsen ledigförklarar härmed medel för enskilda större högklassiga vetenskapliga forskningsprojekt inom företagsledning samt inom områden som är centrala ur företagsledningens perspektiv.

Finansiering för enskilt projekt beviljas för 2-3 år till ett totalbelopp om högst 300 000 euro. En overhead om maximum 15% kan ingå i det ansökta beloppet. Projektet skall ledas av en seniorforskare och kan vara ett samarbete mellan två universitet. Finansiering beviljas i huvudsak för lönekostnader medan beviljade medel inte kan användas till utbetalning av personliga stipendier. Forskningsplatsen måste förbinda sig att erbjuda den nödvändiga infrastrukturen för projektet samt sköta om betalningar som hänför sig till projektet. Finansieringen är bunden till den ansvarige projektledaren.

Ansökningen bör till alla delar skrivas på engelska och innehålla följande delar:

  • Forskningsplan som skall uppgöras enligt följande direktiv [länk till direktiven]
  • Meritförteckning (inklusive publikationsförteckning) för den ansvariga projektledaren och för personer som skall erhålla lönefinansiering inom projektet

Ansökningarna inklusive bilagor skickas senast den 27 juni 2022 med e-post till virve.valkama@nordea.com. Stiftelsen har som målsättning att informera om beviljad finansiering inom november 2022. Förfrågningar angående understöden besvaras av Carl-Richard Lundell, carl-richard.lundell@nordea.fi, tel. +358 20 724 8078.