Marcus Wallenbergin säätiö

Forskningsprojekt


Stiftelsen ledigförklarar härmed medel för enskilda större högklassiga vetenskapliga forskningsprojekt inom företagsledning samt inom områden som är centrala ur företagsledningens perspektiv.

Finansiering för enskilt projekt beviljas för 2-3 år till ett totalbelopp om högst 300 000 euro. En overhead om maximum 15% kan ingå i det ansökta beloppet. Projektet skall ledas av en seniorforskare och kan vara ett samarbete mellan två universitet. Finansiering beviljas i huvudsak för lönekostnader medan beviljade medel inte kan användas till utbetalning av personliga stipendier. Forskningsplatsen måste förbinda sig att erbjuda den nödvändiga infrastrukturen för projektet samt sköta om betalningar som hänför sig till projektet. Finansieringen är bunden till den ansvarige projektledaren.